Ik ben een ouder

ouder


  • 23 mei 2017 1:27

   Wat met een besmettelijke ziekte op school?

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren: je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert, je informeert zelf het CLB of jouw huisarts verwittigt het CLB.

   Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook wel profylactische maatregelen.

   De up to date lijst vindt je steeds in het schoolreglement.

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een …

   Lees meer

  • 9 nov 2012 10:04

   Wat is een CLB?

   Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...) , leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en kortdurende begeleiding.  Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn.  Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
   In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.  Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

   Een CLB is actief op 4 domeinen:
   - leren en studeren
   - onderwijsloopbaan en studiekeuze
   - preventieve gezondheidszorg
   - psychisch en sociaal welbevinden

   Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), kunnen gebruik maken van het 'leerlinggebonden aanbod' van het CLB.  Ook jij en de school van je kind kunnen er aankloppen.  Het CLB werkt dus voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

   Filmpje TV-klasse: Op de hielen van de CLB-medewerker

   Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...) , leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en …

   Lees meer

   Volgorde: 10

  • 9 nov 2012 10:18

   Wat doet het CLB voor leerlingen en hun ouders?

   Leerlingen en hun ouders kunnen met àlle vragen en zorgen terecht bij een CLB.  Ze vragen rechtstreeks hulp of advies, of de school vraagt om een leerling te begeleiden, als ze zelf geen antwoord kan bieden.  In dat geval moeten de leerling (en zijn ouders) dat zelf ook willen, want begeleiding is een recht.

   Als het CLB een hulpvraag krijgt, start het een begeleidingstraject op. Zo'n traject bestaat uit één of meerdere stappen.  Of die allemaal doorlopen worden, hangt af van de situatie.

   - Er vindt altijd een eerste gesprek plaats: de CLB-medewerker luistert naar de precieze boodschap achter de vraag.  Vaak is dat al voldoende om de vraag  te beantwoorden en is een volgend gesprek niet meer nodig.
   - Bij sommige vragen zal het CLB de leerling verder opvolgen.  Dat kan door in een aantal opeenvolgende begeleidingsgesprekken met de leerling en/of de ouders te zoeken naar oplossingen.  Soms is het ook nodig om enkele psychologische, medische of sociale onderzoeken te doen.  Het CLB kan daarbij een hele groep van leerlingen of een klas betrekken.
   - Soms zal het CLB de leerling doorverwijzen naar een externe gespecialiseerde dienst zoals een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij depressie of angsten), een crisisopvangcentrum (bijvoorbeeld bij druggebruik), een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld bij zware leerstoornissen), een revalidatiecentrum (bijvoorbeeld bij problemen met motoriek of taalstoornissen), een logopedist (bijvoorbeeld bij spraakmoeilijikheden)...  Het staat ouders en leerlingen vrij daar al dan niet op in te gaan.  Het CLB volgt in elk geval het dossier continu op en houdt, als ouders en leerling (+12 jaar) daarmee akkoord gaan, alle betrokken partijen op de hoogte, zonder het beroepsgeheim te schenden.

   Leerlingen en hun ouders kunnen met àlle vragen en zorgen terecht bij een CLB.  Ze vragen rechtstreeks hulp of advies, of de school vraagt om een leerling te begeleiden, als ze zelf geen …

   Lees meer

   Volgorde: 20

  • 9 nov 2012 12:06

   CLB-begeleiding: recht of plicht?

   Een leerling begeleiden gebeurt in een sfeer van vertrouwen en communicatie.
   In principe werkt het CLB op vraag.  Het CLB start dus pas een begeleiding op nadat een leerling of een ouder dat vraagt.
   Soms komt het CLB in actie, omdat de directeur, de leraar, de zorgcoördinator, de interne leerlingenbegeleider... zich zorgen maakt om een leerling.
   Het CLB zal dan altijd eerst uitdrukkelijk toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar, als hij de situatie goed kan inschatten).

   Begeleiding is een recht.  Ouders en leerlingen (+12 jaar) kunnen dus begeleiding weigeren.  Het is echter in het belang van de leerling dat er zo snel mogelijk iets gebeurt.

   CLB-begeleiding is verplicht bij spijbelen en medische onderzoeken.

   Een leerling begeleiden gebeurt in een sfeer van vertrouwen en communicatie.In principe werkt het CLB op vraag.  Het CLB start dus pas een begeleiding op nadat een leerling of een ouder dat …

   Lees meer

   Volgorde: 30

  • 9 nov 2012 10:31

   Wat met beroepsgeheim en toegang tot het leerlingdossier?

   Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Dat zorgt er voor dat hij onafhankelijk kan werken van scholen en andere instellingen.


   De inhoud van het leerlingdossier is vertrouwelijk.  De leerling zelf heeft toegang tot zijn dossier, als hij voldoende weet wat het beste voor hem is (+12 jaar).  Dat wil nog niet zeggen dat hij alles mag weten wat in zijn dossier staat.
   Ouders hebben ook toegang tot het dossier van hun kind, maar enkel tot die gegevens die henzelf betreffen óf de gegevens van hun kind (-12 jaar).  De toegang tot en de inzage in een dossier zijn dus gebonden aan bepaalde regels.
   De school krijgt, indien akkoord van de ouders of leerling (+12 jaar), enkel die gegevens die ze nodig heeft om de leerling goed te kunnen begeleiden.  Als een leerling (+12 jaar) of ouder dat wenst, wordt de school niet op de hoogte gebracht van de vraag die hij aan het CLB stelde en van de gesprekken die daaruit volgden.
   Het CLB kan ook een leerling begeleiden zonder dat zijn ouders dat weten, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis of als de leerling (+12 jaar) niet wil dat zijn ouders op de hoogte zijn.  Uiteraard zal een CLB-medewerker zoveel mogelijk de ouders proberen te betrekken.  Ze zijn immers belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen.
   Ook een leraar kan iets in vertrouwen vertellen aan een CLB-medewerker, zonder dat de leerling of ouders dat weten.

   Voor meer info: Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

   Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Dat zorgt er voor dat hij onafhankelijk kan werken van scholen en andere instellingen.De inhoud van het leerlingdossier is vertrouwelijk.  De …

   Lees meer

   Volgorde: 40

  • 9 dec 2012 2:36

   Nuttige links

   Internetgebruik
   www.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten

   Leren, studeren en werken
   www.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen uit de basisschool
   www.eduspotter.be: voor wie nieuw is in Vlaanderen en toch verder wil studeren
   www.hoogbegaafdvlaanderen.be: hulp voor al wie professioneel of privé in contact komt met hoogbegaafde kinderen
   www.hvnoostvlaanderen.be: Nederlands leren?  Zij helpen je op weg.
   www.ictenzorg.be/babbelbank: gratis praat- en kijkpakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen
   www.ikhaatlezen.be: haat je lezen? Dyslexie?  Ga voor een luisterboek
   www.kleuterspel.be: educatieve spellensite voor kinderen van 2 tot 6 jaar
   www.koogo.be: je kind inschrijven op een school in 5 stappen
   www.luisterpuntbibliotheek.be: openabre bibliotheek, gesubsidieerd door de vlaamse overheid voor mensen die niet op een gewone manier een boek kunnen lezen
   www.oefen.be: oefensite voor kleuter, lager en secundair
   www.onderwijskiezer.be: opendeur, elke dag, overal... over studierichtingen
   www.sclera.be: pictogrammensite
   www.taalblad.be: webkrant voor wie Nederlands leert
   www.taalboulevard.be: voor wie rond oefenkansen Nederlands aan de slag wil
   http://vdab.be/beroepsorientatie: begeleiding en oriëntatie door de VDAB bij het zoeken naar een geschikt beroep


   Middelengebruik
   www.acoolworld.be: LOL zonder alcohol, site voor jongeren en ouders
   www.drughulp.be: Info & zelftests, online zelfhulp, online begeleiding
   www.druglijn.be: voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken


   Relationele en seksuele vorming
   www.cavaria.be: koepel van de Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen
   www.dottie.be: vriendschapssite voor mensen met een handicap
   www.faranet.be: luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
   www.groeimee.be: over opvoeden gesproken
   www.handiklap.be: handiklap brengt mensen met een handicap en hun gezin bij elkaar
   www.hangsite.be: informatie over rondhangende jongeren
   www.missingyou.be: organisatie die zich inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
   www.nupraatikerover.be: voor wie vragen heeft over seksueel misbruik
   www.opvoedingslijn.be: helpt ouders met hun vragen over opvoeden
   www.OudersNet.be: totaalsite voor ouderschap en opvoeding
   www.seksualiteit.be: lees meer over seksualiteit, anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv...
   www.sensoa.be: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
   www.weljongniethetero.be: samenwerkingsverband van de Vlaamse en Brusselse holebi-jongerengroepen
   www.zoalsik.be: site voor kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of chronische aandoening


   Veiligheid, hygiëne en EHBO
   www.helpzenietnaardetuut.be: hoe het risico op gehoorschade bepalen en beperken (doe de risicotest)
   www.opvang.be: opvang wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in probleemsituaties   Internetgebruikwww.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpestenLeren, studeren en werkenwww.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen uit de basisschoolwww. …

   Lees meer

   Volgorde: 100