Ik ben een leerkracht of externe hulpverlener

professioneel


  • 9 nov 2012 11:59

   Wat is een beleidsplan of beleidscontract?

   De afspraken die de school en het CLB maken, zijn schriftelijk vastgelegd in het beleidsplan (als de inrichtende macht van school en CLB identiek zijn) of het beleidscontract (wanneer de inrichtende machten van school en CLB verschillen).  Het geldt voor 3 schooljaren, maar het kan jaarlijks worden bijgestuurd.  Hierin worden de taken bij de begeleiding van de leerlingen verdeeld tussen school en CLB. 

   Een beleidsplan of -contract geeft een antwoord op vragen als:

   - Op welke manier werken school en CLB samen?
   - Hoe is de taakverdeling?
   - Is er een vast lokaal op school voor het CLB?
   - Is er CLB-personeel op bepaalde dagen bereikbaar op school?
   - Hoe maakt het CLB zijn werking in de school bekend aan ouders en leerlingen?
   - Welke acties organiseren de school en het CLB in de loop van het schooljaar om problemen te voorkomen?

   De zeer concrete afspraken die de school samen met het CLB maakt, worden vastgelegd in de afsprakennota.  De afsprakennota is een concrete vertaling van het beleidsplan/-contract. 
   Geen idee wat er in het beleidsplan/-contract en in de afsprakennota van jouw school staat?  Vraag het aan je directeur.  Zo weet je meteen wat jij van jouw CLB-medewerker wel en niet mag verwachten en wat jouw taak is.

   Beleidsplan 2014-2020 (stilzwijgende verlenging beleidsplan 2012-2014)

   Addendum beleidsplan 2014 

   De afspraken die de school en het CLB maken, zijn schriftelijk vastgelegd in het beleidsplan (als de inrichtende macht van school en CLB identiek zijn) of het beleidscontract (wanneer de inrichtende …

   Lees meer

   Volgorde: 2

  • 9 nov 2012 1:47

   Wat zijn de kernactiviteiten van het CLB?

   1. Onthaal
   Eerste contact met de leerling (zijn ouders, de school)

   2. De Vraag verhelderen
   Samen met alle betrokken partners de problemen ontrafelen en in kaart brengen

   3. Informeren
   De leerling of zijn ouders advies geven over keuzemogelijkheden, over ander gedrag en beschikbare hulp.

   4. Diagnose stellen
   De problemen en onderwijsnoden van de leerling analyseren

   5. Kort begeleiden
   Gedurende 2 of 8 sessies de leerling multidisciplinair en professioneel ondersteunen

   6. Samenwerken met netwerkpartners
   Er wordt samengewerkt met netwerkpartners uit de externe hulp-, dienstverlenings- of gezondheidssector, bijvoorbeeld Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), het comité voor Bijzondere Jeugdzorg, Kind en Gezin, een kinderpsychiater, een revalidatiecentrum, het OCMW, de huisarts...

   Voor meer info:
   Besluit van de Vlaamse regering tot vaststellen van de operationele doelstellingen van de CLB
   Procedure aanmelding/intake

   1. OnthaalEerste contact met de leerling (zijn ouders, de school)

   2. De Vraag verhelderenSamen met alle betrokken partners de problemen ontrafelen en in kaart brengen3. InformerenDe leerling of zijn …

   Lees meer

   Volgorde: 3

  • 9 nov 2012 1:58

   Wanneer geeft het CLB een antwoord?

   Afhankelijk van het traject dat wordt opgestart, verschilt de doorlooptijd.  Dat is de (maximum) termijn waarbinnen het CLB een traject afrondt.
   Blijft het een poosje stil rond een bepaald probleemdossier van één van de leerlingen?  Dan kan je altijd even informeren naar de stand van zaken bij de CLB-medewerker.  Die heeft intussen zeker en vast niet stilgezeten, maar is afhankelijk van externe diensten, waar hij op moet wachten.
   De CLB-medewerker zal je zeker vertellen in welke fase het begeleidingstraject zich bevindt en wat er al gebeurd is, rekening houdend met zijn beroepsgeheim.

   Uiteindelijk geeft het CLB enkel advies en kan het de leerling en zijn ouders tot niets verplichten.
   Alleen als ouders hun kind naar het buitengewoon onderwijs willen laten gaan en het CLB dat niet verantwoord vindt, kan het centrum het attest dat wettelijk verplicht is om de leerling in het buitengewoon onderwijs in te schrijven, weigeren.
   Het kind moet dan in het gewoon onderwijs les blijven volgen.

   Afhankelijk van het traject dat wordt opgestart, verschilt de doorlooptijd.  Dat is de (maximum) termijn waarbinnen het CLB een traject afrondt. Blijft het een poosje stil rond een bepaald …

   Lees meer

   Volgorde: 4

  • 9 nov 2012 2:35

   Wanneer moeten de leerlingen naar het medisch onderzoek?

   In de lagere school moeten de leerlingen naar het medisch onderzoek in het CLB in de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar.
   In de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 3de leerjaar is er ook een medisch onderzoek, maar dat kan, afhankelijk van de afspraken tussen school en CLB, in de school zelf gebeuren.
   De leerlingen moeten ook naar het medisch onderzoek in het 1ste en het 3de jaar secundair onderwijs.
   In het buitengewoon onderwijs gaan leerlingen naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar.  Nieuwe leerlingen worden in het buitengewoon onderwijs uitgenodigd op medisch onderzoek tot ze 21 jaar zijn.

   De CLB-artsen en verpleegkundigen testen ogen en oren (gehoortest>in 2de kleuter, 5de leerjaar en 3de secundair), ze meten en wegen de leerlingen, kijken naar hun tanden en hun houding en gaan na of leerlingen zich normaal ontwikkelen.
   In het eerste leerjaar van de lagere school krijgen de leerlingen één vaccin tegen kroep, klem en kinderverlamming, in het 5de leerjaar 1 vaccin tegen mazelen, dikoor en rode hond.  Als ouders dat niet door het CLB willen laten doen, dan mag de huisarts de vaccins geven.  De leerling heeft daar dan wel een attest van nodig.
   De arts en de verpleegkundige van het CLB stoppen de resultaten van het onderzoek in een gesloten omslag.  De leerkracht geeft die aan de leerlingen.

   In de lagere school moeten de leerlingen naar het medisch onderzoek in het CLB in de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar. In de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 3de leerjaar is er ook een …

   Lees meer

   Volgorde: 5

  • 19 mei 2017 4:11

   Wat te doen bij een besmettelijke ziekte op school?

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren: je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert, je informeert zelf het CLB of jouw huisarts verwittigt het CLB.

   Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook wel profylactische maatregelen.

   De up to date lijst vindt je steeds in het schoolreglement.

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van …

   Lees meer

   Volgorde: 6

  • 9 nov 2012 2:51

   Welk uitleenmateriaal heeft het CLB voor het basisonderwijs?

   Het CLB is ook een documentatiecentrum.  Het houdt allerlei informatie bij over ons onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van leerproblemen, behandelings- en trainingsmogelijkheden, studiekeuze...  Met vragen kan je steeds terecht op het zorgteam of op de cel leerlingenbegeleiding.

   In kader van het gezondheidsbeleid kunnen volgende materialen uitgeleend worden - doelgroep > basisonderwijs:

   Thema Beweging
   Bewegingstussendoortjes op school: Brochure, 6 minifitballen, DVD met oefeningen, CD met achtergrondmuziek
   Fietsiefiets: Handleiding over fietsvaardigheid, fietsproeven en fietsbrevetten
   Educatief schoolvervoerplan: Handleiding voor leerkrachten die werken aan een schoolvervoerplan
   Startboek verkeersouders: Handboek dat verkeersouders op weg helpt en achtergrondinfo geeft
   Van verkeersdag tot verkeersweek: Handleiding om een verkeersdag of -week te organiseren/CD-rom
   Op vier drie twee wielen: Handleiding verkeers- en mobiliteitseducatie/CD-rom
   Met de klas de straat op: Handleiding voor het relaiseren van verkeerseducatieve routes, CD-rom, controlefiches
   Van Meestapper tot Superstapper: Handleiding voor praktische voetgangerslessen, CD-rom, controlefiches
   Dip? Dobbel. Doe!: leuke spelvorm voor bewegingstussendoortjes in de klas

   Thema Voeding en Dranken
   Tutti Frutti: Werkmap voor directie en leerkrachten als hulpmiddel bij de uitbouw van een fruitproject en voedingsbeleid op school
   Lekker en gezond.  Wij doen mee! Jij ook?: Draaiboek projectweek gezonde voeding

   Thema Middelengebruik
   LOL zonder alcohol: Lesboek met concrete les- en leerdoelen, didactisch materiaal en lesscenario

   Thema Relationele en Seksuele Vorming
   'k Zag 2 beren: Werkmap om op een interactieve manier rond seksualiteit en relaties te werken
   Seksbox: DVD, didactisch materiaal
   Het grote voortplantingsspel: Uniek spel rond seksuele voorlichting

   Thema Veiligheid, Hygiëne en EHBO
   Wonderkids: Korte kennismaking met Eerste Hulp in een handig werkboekje
   Hulpkick: Korte kennismaking met Eerste Hulp
   HELP!: Handboek Eerste Hulp voor iedereen
   Eerste hulp kan je leren: Interactieve CD-roms over eerste hulp
   Ben De Bever. Laat je tanden zien: Educatieve map met kant-en-klare lessuggesties

   Alle materialen kunnen gedurende 7 dagen uitgeleend worden (verlenging mogelijk tenzij reeds gereserveerd).
   De voorwaarde is wel dat je tijdig reserveert via de ankerpersoon van de school of via het secretariaat.
   De materialen worden zelf opgehaald en in zijn originele toestand terugbezorgd op het secretariaat.

   Het CLB is ook een documentatiecentrum.  Het houdt allerlei informatie bij over ons onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van …

   Lees meer

   Volgorde: 7

  • 12 nov 2012 2:41

   Welk uitleenmateriaal heeft het CLB voor het secundair onderwijs?

   Het CLB is ook een documentatiecentrum.  Het houdt allerlei informatie bij over ons onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van leerproblemen, behandelings- en trainingsmogelijkheden, studiekeuze...  Met vragen kan je steeds terecht op het zorgteam of op de cel leerlingenbegeleiding.

   In kader van het gezondheidsbeleid kunnen volgende materialen uitgeleend worden - doelgroep > secundair onderwijs

   Thema Beweging
   Verkeerscoaches: Secundaire scholen en de politie slaan de handen in elkaar om hun schoolomgeving veiliger te maken
   Bewegingstussendoortjes op school: Brochure, 6 minifitballen, DVD met oefeningen, CD met achtergrondmuziek
   Fietsiefiets: Handleiding over fietsvaardigheid, fietsproeven en fietsbrevetten
   Educatief schoolvervoerplan: Handleiding voor leerkrachten die werken aan een schoolvervoerplanThema Voeding en Dranken
   Bio met klasse: Lessenpakket over biologische voeding en landbouw
   Schoolsnakker: Dranken- en tussendoortjesbeleid op school (leerlingenraad)
   Comme chez moi: Kookmethodiek waarbij participatie van de leerling centraal staat
   (W)eet je alles: Educatieve CD-rom

   Thema Middelengebruik
   Drugbeleid op school: Draaiboek voor een drugbeleid op school
   Maat in de shit: Lespakket waarin jongeren worden uitgedaagd om na te denken over cannabisgebruik en het omgaan met een gebruikende vriend
   SXTC: Werkmap om met jongeren aan de slag te gaan rond de thema's relaties & seksualtiteit en alcohol & drugs
   Niet roken, mijn vrijheid: CD-rom
   Healthy@school, Roken, een teer onderwerp: CD-rom
   Healthy@school, Alcohol nuchter bekeken: CD-rom
   360° rookvrij: Handleiding voor het uitbouwen van een kwaliteitsvol rookbeleid
   Bluf!: Pedagogisch dossier over gokverslaving

   Thema Relationele en Seksuele Vorming
   Goede minnaars: Werkmap waarin 80 diverse werkvormen worden beschreven om aan relationele en seksuele vorming te werken
   Shalimar: Educatief spel om interculturele dialoog over relaties en seksualiteit te bevorderen
   Gender in de blender: Educatieve map en DVD
   Preventie van baarmoederhalskanker: DVD met 5 reportages van Vitaya
   Bloosdoos: Educatief spel om met jongeren een gesprek aan te gaan over verliefdheid en alles wat daarmee te maken heeft
   Het ABC van HPV: Educatieve presentaties rond preventie van HPV, powerpoint met aangepaste doe-boekjes
   Anticonceptiekoffer: Nuttig materiaal om jongeren voor te lichten over vruchtbaarheid en anticonceptie
   Anticonceptie van A tot Z: Informatieve CD-rom van de firma Bayer Schering Pharma
   Vlaggensysteem: Methodiek om seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken
   IPuber: educatief spel rond imago, weerbaarheid, lichaam, seksualiteit en communicatie

   Thema Veiligheid, Hygiëne en EHBO
   Antipersoonsmijnen, een dodelijke erfenis: CD-rom om jongeren bewust te maken van de gevolgen van wapens
   HELP!: Handboek Eerste Hulp voor iedereen
   Eerste Hulp kan je leren: Interactieve CD-roms over eerste hulp
   Handleiding Eerstehulpinitiatie, Broodje Gewond: Educatieve map
   RUIS: DVD met aangrijpend verhaal over jongen die gehoorschade oploopt

   Alle materialen kunnen gedurende 7 dagen uitgeleend worden (verlenging mogelijk tenzij reeds gereserveerd).
   De voorwaarde is wel dat je tijdig reserveert via de ankerpersoon van de school of via het secretariaat.
   De materialen worden zelf opgehaald en in originele toestand terugbezorgd op het secretariaat.


   Het CLB is ook een documentatiecentrum.  Het houdt allerlei informatie bij over ons onderwijs, scholen, internaten, ontwikkeling van kinderen, revalidatiecentra, centra voor de behandeling van …

   Lees meer

   Volgorde: 8

  • 9 dec 2012 3:43

   De interne werkgroepen en hun verbeteractieplan

   Volgende interne werkgroepen worden opgenomen:

   - Kansenbevordering

   - Integrale Jeugdhulp

   - Onderwijsloopbaanbegeleiding

   - Preventieve gezondheidszorg

   Volgende interne werkgroepen worden opgenomen:

   - Kansenbevordering

   - Integrale Jeugdhulp

   - Onderwijsloopbaanbegeleiding

   - Preventieve gezondheidszorg

   Lees meer

   Volgorde: 9

  • 9 nov 2012 11:39

   Wat doet het CLB voor de leerkracht en de school?

   Leerlingen begeleiden is geen taak van het CLB alleen.  Na de ouders ben je als leraar vaak de eerste die signalen opvangt van bijvoorbeeld leerproblemen, pesten, moeilijke thuissituaties....
   Leraren kunnen zelf al veel ondernemen om leerlingen te begeleiden in hun onderwijsproces en hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving.  Ook de SES-leerkracht, de zorgcoördinator en de interne leerlingenbegeleider op school zetten hun beste middelen in.

   Voor ondersteuning bij die begeleiding kan je als leraar en als school een beroep doen op het CLB.  Zo leer je bijvoorbeeld wat de correcte houding is tegenover te drukke of gepeste kinderen.  Het CLB streeft ernaar samen te werken met àlle actoren die bij de leerlingenbegeleiding betrokken zijn: school, leraren, ouders, leerlingen, pedagogische begeleidingsdiensten....  Die samenwerking moet enerzijds leiden tot meer draagkracht bij leraren, zodat ze signalen van hun leerlingen beter en vroeger leren opsporen, en anderzijds tot de uitbouw van een goede leerlingenbegeleiding en een degelijk zorgbeleid op school.

   De minimumondersteuning van het CLB bestaat uit 4 deeltaken:
   1. Informeren over het onderwijsaanbod en aansluiting op de arbeidsmarkt aan leerlingen van: het laatste jaar basisonderwijs, het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs, het 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs.  Voor die leerlingen moet het CLB samen met de school acties op poten zetten rond studie- en beroepskeuze;
   2. Optreden als draaischijf tussen school en externe hulpverleningsinstanties;
   3. Deelnemen aan overleg over afwezigheden van leerlingen op school;
   4. Deelnemen aan schoolprojecten rond doelgroepleerlingen.  Dat zijn groepen van leerlingen die door hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

   Dat is het minimumaanbod van een CLB.  Als scholen andere vragen hebben, kan het CLB daar op inspelen, als de basisdiensten daardoor niet op de helling komen te staan.

   Filmpje TV-klasse: Op de hielen van de CLB-medewerker

   Leerlingen begeleiden is geen taak van het CLB alleen.  Na de ouders ben je als leraar vaak de eerste die signalen opvangt van bijvoorbeeld leerproblemen, pesten, moeilijke thuissituaties.... …

   Lees meer

   Volgorde: 10

  • 9 dec 2012 2:46

   Nuttige links

   Internetgebruik
   www.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten


   Leren, studeren en werken
   www.cteno.be: centrum voor Taal en Onderwijs
   www.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen uit de basisschool
   www.eduspotter.be: voor wie nieuw is in Vlaanderen en toch verder wil studeren
   www.hoogbegaafdvlaanderen.be: hulp voor al wie professioneel of privé in contact komt met hoogbegaafde kinderen
   www.hvnoostvlaanderen.be: Nederlands leren?  Zij helpen je op weg
   www.ictenzorg.be/babbelbank: gratis praat- en kijkpakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen
   www.ikhaatlezen.be: haat je lezen? Dyslexie?  Ga voor een luisterboek
   www.jeugdinfotheek.be: website boordevol tips voor jongeren
   www.kacee.be: portaalsite met zoekfunctie naar interessante documenten voor en door onderwijs
   www.klaarvoorhogeronderwijs.be: kennismaking met 4 instapcompetenties naar het hoger onderwijs
   www.klascement.be: portaalsite voor en door leerkrachten
   www.klaswerk.be: leerling(inter)actief onderwijzen
   www.kleuterspel.be: educatieve spellensite voor kinderen van 2 tot 6 jaar
   www.leerzorgsite.be: site met info voor en door leerkrachten
   www.luisterpuntbibliotheek.be: openbare bibliotheek, gesubsidieerd door de vlaamse overheid voor mensen die niet op een gewone manier een boek kunnen lezen
   www.meertaligheid.be: een site voor professionelen die regelmatig in contact komen met anderstalige kinderen
   www.oefen.be: oefensite voor kleuter, lager en secundair
   www.onderwijskiezer.be: opendeur, elke dag, overal... over studierichtingen
   www.sclera.be: pictogrammensite
   www.steunpuntdiversiteitenleren.be: biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning tot het thema 'Omgaan met diversiteit'
   www.studentatwork.be: het portaal voor de jobstudent
   www.studielicht.be: info en tips voor studenten over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs
   www.taalbeleid.be: website van CTenO over taalbeleid
   www.taalblad.be: webkrant voor wie Nederlands leert
   www.taalboulevard.be: voor wie rond oefenkansen Nederlands aan de slag wil
   www.vlaamsetolkentelefoon.be: Ba-Bel, tolkentelefoon verschaft gratis telefonische tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties
   www.zorgpiramide.be: een breed zorgklimaat creëren, gedifferentieerd werken
   http://vdab.be/beroepsorientatie: begeleiding en oriëntatie door de VDAB bij het zoeken naar een geschikt beroep


   Middelengebruik
   www.acoolworld.be: LOL zonder alcohol, site voor jongeren en ouders
   www.drugsinbeweging.be: jeugdbewegingen maken zelf afspraken over drugs,druggebruik en drugpreventie
   www.ida-web.be: Vlaamse interactieve platform voor professionelen over alcohol en drugs
   www.vad.be: vereniging voor alcohol- en drugproblemen


   Relationele en seksuele vorming
   www.allesoverjeugd.be: website over de leefwereld van kinderen en jongeren met activiteitenkalender
   www.allesoverseks.be: alles over seks met Sensoa antwoordt op al je vragen over seks en relaties
   www.cavaria.be: koepel van de Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen
   www.communicerenmetarmen.be: communicatiedraaiboek
   www.dop-ovl.be: dienst ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen geeft inzicht in de meest aangewezen soort ondersteuning
   www.dottie.be: vriendschapssite voor mensen met een handicap
   www.faranet.be: luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
   www.groeimee.be: over opvoeden gesproken
   www.handiklap.be: handiklap brengt mensen met een handicap en hun gezin bij elkaar
   www.hangsite.be: informatie over rondhangende jongeren
   www.jeugdwerknet.be: informatie rond jeugdwerk en jeugdverenigingen in Vlaanderen
   www.jongerengids.be: een website bomvol tips voor leerlingen van 8 jaar tot 16+
   www.kieskleurtegenpesten.be: samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die aandacht besteden aan pestproblematieken
   www.missingyou.be: organisatie die zich inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
   www.noknok.be: met informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen, voor jongeren van 12 tot 16 jaar
   www.nupraatikerover.be: voor wie vragen heeft over seksueel misbruik
   www.opvang.be: opvang wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren in probleemsituaties
   www.pratenmetelkaar.be: reikt hulpmiddelen aan om beter te communiceren met ouders en kinderen
   www.sensoa.be: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
   www.steunpuntjeugdhulp.be: ondersteunt jeugdhulpverleners en hun organisaties in hun hulpverlening aan kinderen en jongeren
   www.weljongniethetero.be: samenwerkingsverband van de Vlaamse en Brusselse holebi-jongerengroepen
   www.zoalsik.be: site voor kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of chronische aandoening

   Veiligheid, hygiëne en EHBO
   www.glimlachen.be: site met boordevol informatie over mondgezondheidszorg
   www.helpzenietnaardetuut.be: hoe het risico op gehoorschade bepalen en beperken (doe de risicotest)
   www.ikbeslis.be: tips om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen
   www.jeugdrodekruis.be: ehbo voor kinderen en jongeren
   www.octopusplan.be: voor veilig schoolverkeer

   Voeding en beweging
   www.eetexpert.be: kenniscentrum voor gewichts- en eetproblemen
   www.meesteropdefiets.be: fietsvaardigheidstraining op de school
   www.nice-info.be: voedingsinformatiecentrum

   Internetgebruikwww.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten

   Leren, studeren en werkenwww.cteno.be: centrum voor Taal en Onderwijswww.cyberkidz.be: educatieve …

   Lees meer

   Volgorde: 11